คณะกรรมการอำนวยการ

ประธานกรรมการ

นายจรุงวิทย์  ปลื้มเปรมจิตร

รองประธานกรรมการ

นางสุวลักษณ์  หวังผลพัฒนศิริ

เลขานุการ

นางกุลวดี  สวนจันทร์

เหรัญญิก

นางสาวสมนึก  พรหมบังเกิด

กรรมการ

นางทานตะวัน  โชติพานิช

กรรมการ

นางสาวเสาวนิต  ละมุล

กรรมการ

นางสาวศุภลักษณ์  รัตนะ

กรรมการ

นายวัชระ  สุขจันทร์

กรรมการ

นายธวัช  ปราบหนองบัว