คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 29

คณะกรรมการอำนวยการ

นายนิวัตร  วงศ์วิลัย
ประธานกรรมการ

ดร. สุรินทร์  สำลี
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นางสาวกัลยารัตน์  สาตรจีนพงษ์

เหรัญญิก

นายชวลิต  ปานบุญยืน
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นายตุ๋ย  สมศรี

เลขานุการ

คณะกรรมการเงินกู้

นายภูริวรรฒก์  แย้มสุคนธ์

ประธานคณะกรรมการเงินกู้

นางสาวโสภา  ขำเจริญ
กรรมการ

นายกมล  เฮงประเสริฐ
กรรมการ

นายธำรง  ศรีทิพย์
กรรมการ

นายคม  พิริยวุฒิกรอุดม
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายจรัญ  สุขเสรี

ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นางสาวสอิ้ง  ผกาแก้ว
กรรมการ

นายสุรพล  พรชัย
กรรมการ

นายสะอาด  สุวรรณสิทธิ์
กรรมการ

นายชยณรงค์  พูลมี
กรรมการและเลขานุการ