รับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย รอบเดือนมีนาคม ตั้งแต่วันที่ 1 – 20 มีนาคม 2562 อายุไม่เกิน 65 ปี และจะลดอายุลงเหลือ 60 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป รีบสมัครด่วน!!
          ประกาศรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก สสธท. และเปิดโอกาสให้สมาชิก ผู้มีคุณสมบัติ ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยเท่านั้น ที่มี          สุขภาพแข็งแรง เพื่อสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก สสธท. โดยสมัครใจ อย่างทั่วถึง ดังนี้
1. กำหนดการรับสมัครสมาชิกและคุ้มครอง ดังนี้
โปรดอ่านประกาศ ก่อนสมัคร!!
                        ***เอกสารสมัครล้านที่ 2 1ชุดมีใบสมัครและใบรับรองแพทย์ โปรดปริ้นไปทั้งสองใบ***