วิสัยทัศน์ของสหกรณ์

 

วิสัยทัศน์ 

บริการเป็นเลิศ โปร่งใส ใส่ใจสมาชิก

พันธกิจ  

  • พัฒนาระบบบริหารจัดการ
  • พัฒนาศักยภาพบุคลากร
  • พัฒนาระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยี
  • พัฒนาสวัสดิการสมาชิก
  • สร้างความร่วมมือเครือข่ายสหกรณ์ และเกื้อกูลสังคม