เป็นองค์กรคุณภาพ  มั่นคง 
บริหารโปร่งใส  ใส่ใจสมาชิก