เจ้าหน้าที่สหกรณ์

 

นางวิภาวรรณ์  ชะนะยุทธ
ผู้จัดการ

นายสมรัก  เพ็งจันทร์

รองผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางสาวหยาดรุ้ง  จุนเจิม
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

นางสาวพรรณทิชา  คงคง
เจ้าหน้าที่บัญชี