สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จํากัด  ได้กําหนดจัดโครงการรณรงค์เพื่อกระตุ้นเงินออมรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม และเป็นของขวัญให้แก่สมาชิกที่ทำธรุกรรมกับสหกรณ์ ในระหว่างวันที่ 1 – 20 มีนาคม 2562  โดยสมาชิกที่นําเงินมาเปิดบัญชี หรือฝากเงินทุกประเภทกับสหกรณ์ (ยกเว้นเงินฝากออมทรัพย์ธรรมดา เล่มแดง) หรือนําเงินมาซื้อหุ้น ตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป (ไม่เป็นการโอนระหว่างบัญชี) จะได้ลุ้นรับรางวัลพิเศษ เป็นเงินสดเข้าบัญชี จํานวน 20 รางวัล รางวัล ละ 200 บาท 

     สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จํากัด จึงขอประชาสัมพันธ์ และเรียนเชิญท่าน หรือสมาชิกสหกรณ์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการรณรงค์เงินออม ในห้วงเวลาดังกล่าว