ร่วมกิจกรรมสหกรณ์จังหวัดราชบุรี โครงการ “สหกรณ์อาสาทำดีด้วยหัวใจ”

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นางผ่องศรี รวมสุข สหกรณ์จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ร่วมจัดโครงการ “สหกรณ์อาสาทำดีด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ การปรับปรุงภูมิทัศน์ และกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ จำนวน 200 ต้น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 111 คน เพื่อปลูกฝังนิสัยความมีน้ำใจ การช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมด้วยการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม สังคม ชุมชน ส่งเสริมเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน ณ วัดหนองแช่เสา ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี