ร่วมงาน “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2567”

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2567” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลายโดยผ่านกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าในการจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนของจังหวัดราชบุรี ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี โดยนางผ่องศรี รวมสุข สหกรณ์จังหวัดราชบุรี และบุคลากรในสังกัด ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานในครั้งนี้ขึ้น ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน โดยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน การจัดนิทรรศการ การจัดทำบัญชีครัวเรือน โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี กิจกรรมสหกรณ์สอนอาชีพ โดยสหกรณ์การเกษตรเมืองราชบุรี จำกัด สาธิตการทำผัดหมี่โบราณ กลุ่มอาชีพในพื้นที่สาธิตการทำขนมซามูซ่า และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี สาธิตการทำน้ำยาล้างจาน กิจกรรมสันทนาการ การแข่งขันตอบคำถามด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านสหกรณ์และด้านบัญชีรวมถึงการสนับสนุนของรางวัลตามหลักการสหกรณ์ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลพัฒนาที่ 1 จำกัด สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) และสหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด รวมทั้งวงปล่อยแก่จากอำเภอเมืองราชบุรี บ้านคา เกาะพลับพลา การจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเงินรางวัล และของรางวัลจากขบวนสหกรณ์ในจังหวัดราชบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 300 คน